GRATIS VERZENDING VANAF 100 EURO - THANKS FOR SUPPORTING OUR DREAM <3

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Wild Style Skateshop is een onderdeel van Wild Style BV
[email protected]
+32 472 38 49 93

Sint Jorisstraat 16
9300 Aalst
België

BE0768869510 


Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Wild Style, een BV met maatschappelijke zetel te Sint Jorisstraat 16, 9300 Aalst (België), BE0768869510, (hierna ‘wildstyleskateshop.com') biedt haar klanten de mogelijkheid om het aanbod van in de winkel, waaronder maar niet gelimiteerd tot schoenen, kleding, skateboardhardware & accessoires, online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het wildstyleskateshop.com assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij wildstyleskateshop.com.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen, tenzij de klant Wildstyleskateshop.com bezoekt uit een land niet behorende bij de EU-lidstaten. Tijdens het afrekenen ziet de klant in de check-out altijd de kosten, waarin BTW wordt berekend aan de hand van het verzendadres van de klant. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto's.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 3: Aanbod
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Wildstyleskateshop.com is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wildstyleskateshop.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wildstyleskateshop.com.

Wildstyleskateshop.com is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  


Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Wildstyleskateshop.com assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een betaalbevestiging ontvangt via e-mail notificatie van wildstyleskateshop.com.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, het exclusieve eigendom van Wildstyleskateshop.com.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wildstyleskateshop.com te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


 
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wildstyleskateshop.com beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Wildstyleskateshop.com zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


 
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Wildstyleskateshop.com klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Wildstyleskateshop.com.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


 
Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Wildstyleskateshop.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Wildstyleskateshop.com klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Wild Style Skateshop, Sint Jorisstraat 16, 9300 Aalst.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Enkel van de volledige bestelling kan afgezien worden, als er besloten wordt om een deel van de bestelling te houden, dan wordt de terugbetaling van de rest in de vorm van een waardebon gedaan.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy
Wildstyleskateshop.com verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Wildstyleskateshop.com toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Wildstyleskateshop.com bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Wildstyleskateshop.com uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail ([email protected]) aan te vragen op het hierna vermelde adres: Wild Style Skateshop, Sint Jorisstraat 16, 9300 Aalst.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Wildstyleskateshop.com heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Wildstyleskateshop.com respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Wildstyleskateshop.com ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Wildstyleskateshop.com maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Wildstyleskateshop.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Wildstyleskateshop.com om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Annuleren van een bestelling
Zodra een bestelling betaald is kan deze bestelling niet direct geannuleerd worden. De klant dient zijn aankoop te ontvangen en op eigen kosten terug te sturen naar Wildstyleskateshop.com met het retouradres: Wild Style Skateshop, Sint Jorisstraat 16, 9300 Aalst, België. Bij het weigeren van de leveringen of het niet afhalen van de levering door de Klant zal Wildstyleskateshop.com de volledige retourkosten plus een administratie kost van €30,- inhouden van het terug te storten bedrag.

Artikel 13: Kortingscode's, Cadeaubonnen & Vouchers
Tijdelijke kortingscode's voor promoties en afprijzingen, zijn tijdelijk bruikbaar tot de vermelde datum bij de actie of tot wanneer deze actie stopt. Cadeaubonnen en vouchers hebben standaard een geldigheid van 1 jaar, tenzij dit in overleg met onze Wildstyleskateshop.com klantendienst is overeengekomen. Bepaalde exclusieve vouchers en cadeaubonnen hebben een andere geldigheid, wanneer dit bijvoorbeeld wordt aangegeven in de extra regels/voorwaarden van een Wildstyleskateshop.com launch product/special release product.

Artikel 14: Wildstyleskateshop.com Klantendienst 
De Wildstyleskateshop.com klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 38 49 93, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Wild Style Skateshop, Sint Jorisstraat 16, 9300 Aalst

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wildstyleskateshop.com. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Wildstyleskateshop.com kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Eventuele betwistingen voortvloeiend uit levering en facturatie vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn op de plaats van de zetel van Wild Style bv en worden beheerst door de Belgische Wetgeving.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »